Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby TSSmonitoring

 Článek I

Všeobecná ustanovení

 

 1. Poskytovatel je obchodní společností, podnikající pod názvem TSS Group s.r.o., se sídlem Tř. Tomáše Bati 145, 763 02 Zlín, IČ 26924536, DIČ CZ26924536, zapsanou v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45805 (dále jen „Poskytovatel“).
 2. Objednatelem (dále všechny osoby označené níže pod písm. a), b) a c) jako „Objednatel“) se rozumí
  1. fyzická osoba, která si objednává služby TSSmonitoring u Poskytovatele a která při uzavírání a plnění Smlouvy o poskytování služby TSSmonitoring jedná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti,
  2. právnická osoba, která si objednává služby TSSmonitoring u Poskytovatele
  3. fyzická osoba, která si objednává služby TSSmonitoring u Poskytovatele a která při uzavírání a plnění Smlouvy o poskytování služby TSSmonitoring nejedná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti (tento Objednatel dále jen i „Spotřebitel“)
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby TSSmonitoring (dále jen „VOP“) upravují postup při uzavírání, změně a ukončení Smlouvy o poskytování služby TSSmonitoring (dále jen „Smlouva“), jakož i práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele v souvislosti s poskytováním služby TSSmonitoring a využívání licence softwaru TSSmonitoring.
 4. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy.
 5. Právní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem označeným v odst. 2 pod písm. a) a b) se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku. Právní vztah mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a zvláštních předpisů na ochranu spotřebitele.

Článek II

Smlouva o poskytování služby TSSmonitoring a způsob jejího uzavírání

 

 1. Smlouvou o poskytování služby TSSmonitoring se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Objednatelem na základě objednávky Objednatele v souladu s těmito VOP, jejímž předmětem je závazek Poskytovatele poskytovat služby online monitoringu ve smyslu vzájemné dohody smluvních stran (dále jako „Služby“) a poskytnout Objednateli zařízení nezbytná k fungování Služeb a závazek Objednatele uhradit za to Poskytovateli úplatu dohodnutou ve Smlouvě nebo úplatu podle Ceníku Poskytovatele (dále jen „Smlouva“).
 2. Na základě objednávky Objednatele vyhotoví Poskytovatel Smlouvu v listinné podobě a bez zbytečného odkladu ji spolu se VOP, které tvoří nedílnou součást Smlouvy, doručí doporučenou listovní zásilkou na adresu Objednatele, jakož i elektronickou poštou na e-mailovou adresu Objednatele.
 3. Pokud Objednatel souhlasí se zněním Smlouvy, tuto po jejím podpisu bez zbytečného odkladu zašle formou doporučené listovní zásilky Poskytovateli, spolu s podepsanými VOP.
 4. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
 5. Současně se Smlouvou je Objednateli zaslána faktura, kterou je vyúčtována cena za aktivaci Služby a montáž zařízení – jednotky GPS. Pokud se Poskytovatel s Objednavatelem nedohodnou jinak, po úhradě faktury je Objednavateli / montážnímu středisku, dle specifikace v objednávce, zaslána zásilka obsahující objednané zboží (zařízení potřebné k poskytování služby GPS monitoring TSSmonitoring s příslušenstvím) a SIM karta.

 

Článek III

Práva a povinnosti Objednavatele

 

 1. Objednatel je oprávněn:
  1. využívat Služby dle Smlouvy a dle těchto VOP,
  2. reklamovat vady poskytovaných Služeb způsobem dle těchto VOP,
  3. využívat licenci softwaru TSSmonitoring na základě uzavřené Smlouvy.
 2. Objednatel se zavazuje:
  1. využívat poskytované Služby způsobem, který je v souladu s uzavřenou Smlouvou, těmito VOP, ostatními písemnými oznámeními Poskytovatele, které budou Objednateli k dispozici, jakož i s obecně závaznými právními předpisy.
  2. umožnit třetím osobám používat Služby poskytované Poskytovatelem pouze na základě předchozího výslovného písemného souhlasu Poskytovatele,
  3. využívat Služby pouze prostřednictvím SIM karty a jednotky GPS poskytnutých Poskytovatelem,
  4. řádně a včas hradit cenu za poskytnuté Služby,
  5. neprodleně písemně informovat o všech změnách údajů uvedených ve Smlouvě, a to vždy nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala. Objednatel je současně vždy povinen doložit změnu údajů kopií dokladu, který danou změnu osvědčuje,
  6. dodržovat další povinnosti uvedené v těchto VOP.

 

Článek IV

Práva a povinnosti Poskytovatele

 

 1. Poskytovatel je oprávněn omezit poskytování Služeb na dobu nezbytně nutnou k realizaci úprav a údržby zařízení sloužících k poskytování Služeb a k realizaci příslušných opatření či pravomocných rozhodnutí vydaných příslušnými správními nebo jinými oprávněnými orgány.
 2. Poskytovatel se zavazuje:
  1. poskytovat Objednateli Služby podle těchto VOP,
  2. zveřejňovat informace o změnách v rozsahu, kvalitě a cenách Služeb, zejména o změně Ceníku Poskytovatele, o změně VOP, a to prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele, oznámení, informačních materiálů a pod.

 

Článek V

Platební podmínky

 

 1. Služby začíná Poskytovatel poskytovat a ceny za poskytované Služby se začínají účtovat dnem aktivace Služeb. Cena za poskytování Služeb je splatná na základě faktury Poskytovatele vystavené vždy na začátku zúčtovacího období. Splatnost faktury je 14 dní, pokud se Poskytovatel a Objednatel písemně nedohodli jinak.
 2. Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání fakturované částky na bankovní účet Poskytovatele.
 3. Poskytovatel je oprávněn použít uhrazenou částku k úhradě nejdříve splatného závazku Objednatele vůči Poskytovateli, a to vždy nejdříve k úhradě jistiny dlužné částky.
 4. V případě prodlení s úhradou fakturované částky je Poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši, jakož i zaplacení smluvní pokuty dle článku VII, bodu 1 těchto VOP.

 

Článek VI

Omezení a přerušení poskytovaných služeb

 

 1. Pokud Objednatel neuhradí Poskytovateli řádně a včas cenu za Služby, případně nesplní jinou smluvní povinnost, Poskytovatel je oprávněn po uplynutí 30 dnů ode dne splatnosti ceny za Služby nebo licence softwaru TSSmonitoring, případně ode dne, kdy měla být provedena jiná smluvní povinnost, omezit Objednateli přístupová oprávnění na portálu www.tssmonitoring.cz a v softwarech využívajících licenci TSSmonitoring.
 2. Pokud Objednatel neuhradí cenu za Služby, případně nesplní jinou smluvní povinnost, ani ve lhůtě 45 dnů ode dne splatnosti ceny za Služby, případně ode dne, kdy měla být provedena jiná smluvní povinnost, je Poskytovatel oprávněn znemožnit Objednateli přístup na portál www.tssmonitoring.cz a zároveň je oprávněn odpojit vozidlo Objednatele ze systému a neposkytovat Objednateli žádné Služby.
 3. Postup Poskytovatele dle bodu 1 a 2 tohoto článku VOP nemá vliv na povinnost Objednatele uhradit cenu za Služby.
 4. Poplatek za opětovné zapojení vozidla a opětovné získání přístupu na portál www.tssmonitoring.sk po odpojení podle bodu 2 tohoto článku je ve výši 1000,- Kč bez DPH. Opětovné zapojení je ze strany Poskytovatele realizováno až po uhrazení tohoto poplatku.

 

Článek VII

Sankce

 

 1. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury za Služby je Poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody, která Poskytovateli v souvislosti s porušením povinností Objednatele vznikne.
 2. V případě porušení povinností Objednatele, které má za následek odstoupení od Smlouvy ze strany Poskytovatele (článek XII bod 4 VOP), na základě kterého dojde k ukončení Smlouvy s vázaností využívání Služby na dobu určitou před uplynutím dohodnuté doby vázanosti, se Objednatel zavazuje uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši zbývajících měsíčních paušálů, které by byl Objednatel povinen uhradit Poskytovateli do konce dohodnuté doby vázanosti dle Smlouvy, a to ve výši ceny za Služby, které měl Objednatel aktivně ke dni ukončení Smlouvy.
 3. Smluvní pokutu, případně úroky z prodlení se Objednatel zavazuje uhradit ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě. Za výzvu k úhradě se považuje i Poskytovatelem vystavená faktura.
 4. Právo Poskytovatele domáhat se náhrady škody, způsobené porušením povinnosti Objednatele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu.

 

Článek VIII

Zpracování osobních údajů Objednatele

 

 1. Poskytovatel vede aktuální databázi Objednavatelů obsahující osobní údaje Objednavatelů – fyzických osob, jakož i údaje Objednavatelů – právnických osob. Tyto údaje Poskytovatel zpracovává v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu takových údajů a o zrušení směrnice 95/ 46/ES (obecně nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Objednatel podpisem těchto VOP potvrzuje, že se seznámil s koncepcí ochrany osobních údajů ze strany Poskytovatele, která je zveřejněna na webovém sídle Poskytovatele (https://www.tssgroup.cz/ochrana-osobnich-udaju).
 3. Objednatel podpisem těchto VOP dává Poskytovateli souhlas ke zpřístupnění svých osobních údajů třetím osobám a Poskytovatel je na základě tohoto souhlasu Objednatele oprávněn osobní údaje Objednatele v souladu s platnými právními předpisy zpřístupnit:
  1. v případě existence pohledávky Poskytovatele vůči Objednavateli, třetím subjektům pro účely vymáhání pohledávek,
  2. jiným subjektům v případech, kdy povinnost zpřístupnit osobní údaje vyplývá z obecně závazných právních
 4. Objednatel podpisem těchto VOP bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel může využít jeho údaje v rozsahu dat o poloze, rychlosti a jiných provozních veličinách jen ve zcela anonymizovaném formátu, a to k vylepšení funkcí, algoritmů nebo podružného externího systému a softwaru , i ve spolupráci s třetí osobou, jen bez použití osobních údajů identifikujících konkrétního Objednatele (např: pro informace o dopravní situaci na cestách apod.).

 

Článek IX

Ochrana důvěrných informací

 

Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných a utajovaných informacích a skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s realizací Smlouvy, s výjimkou informací, které jsou Poskytovatelem určeny ke zveřejnění.

 

Článek X

Reklamační řád

 

 1. Reklamace může směřovat proti rozsahu a kvalitě poskytované Služby a proti vadě dodaného zařízení, přičemž záruční doba dodaných zařízení je 24 měsíců ode dne dodání Objednavateli. Poskytovatel odpovídá za vadu poskytované Služby spočívající v dostupnosti Služby nižší než 98 %. Dostupnost služeb GPS monitoring není redukována plánovanou údržbou, upgradem systému a výpadky způsobenými zařízeními Objednatele (např. nedostupnost elektrické energie u zákazníka, nedostupnost internetového připojení Objednavatele apod.)
 2. Reklamace rozsahu poskytované Služby, kvality Služeb a vady dodaného zařízení se uplatňuje elektronicky na adrese https://gpsmonitoring.cz/reklamace, případně písemně na adrese Tř. Tomáše Bati 145, 763 02 Zlín. Objednatel je povinen reklamovat vadu bez zbytečného odkladu po jejím vzniku nebo zjištění, nejpozději v zákonné lhůtě. Pokud jde o reklamaci monitorovací jednotky TSSmonitoring, Objednatel je povinen k reklamaci přiložit potvrzené Osvědčení o montáži, v opačném případě taková reklamace nebude akceptována. Způsob vyřízení reklamace oznámí Poskytovatel Objednateli bez zbytečného odkladu po doručení reklamace. V případě, že Poskytovatel reklamaci zamítne, vyhotoví o tom písemné vyjádření s odůvodněním, které zašle Objednateli.
 3. Podání reklamace nemá odkladný účinek a Objednatel je povinen uhradit ceny za poskytované Služby nejpozději do dne jejich splatnosti. V případě oprávněné reklamace je Poskytovatel povinen vrátit Objednateli uhrazenou cenu Služeb, které v důsledku vad nemohly být Objednatelem řádně využívány.
 4. Poskytovatel vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, ve lhůtě odpovídající složitosti, technické a administrativní náročnosti uplatněné reklamace, nejpozději do uplynutí 30 denní lhůty.
 5. V případě, že půjde o neodůvodněnou reklamaci, která bude ze strany Poskytovatele zamítnuta, nese veškeré náklady spojené s uplatněním této reklamace Objednatel.
 6. Pro Objednatele, který je spotřebitelem platí namísto výše uvedených záručních a reklamačních podmínek záruční a reklamační podmínky stanovené Občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy, pokud je to pro něj výhodnější.

 

Článek XI

Vlastnické právo k zařízení a odpovědnost za škodu

 

 1. Nebezpečí škody na věcech přechází na Objednatele v momentě jejich převzetí od Poskytovatele v souladu se Smlouvou a těmito VOP.
 2. Poskytovatel neodpovídá za jím nezaviněné poruchy a výpadky sítě Internet a sítě mobilních operátorů a GPS, včetně zahraničních operátorů a vliv těchto situací na Služby poskytované Poskytovatelem a zároveň za majetkové a nemajetkové škody s tím související.

 

Článek XII

Platnost a ukončení Smlouvy

 

 1. Smlouva se uzavírá na dobu dohodnutou smluvními stranami ve Smlouvě. Po uplynutí dohodnuté smluvní doby se trvání Smlouvy prodlužuje na dobu neurčitou, nedoručí-li jedna ze smluvních stran druhé smluvní straně nejméně 30 dní před uplynutím dohodnuté doby trvání smluvního vztahu formou doporučené listovní zásilky písemné oznámení, že trvá na ukončení smluvního vztahu uplynutím dohodnuté doby. Do doby trvání Smlouvy se nezapočítává doba, po kterou bylo přerušeno poskytování Služeb Objednateli z důvodů na straně Objednatele.
 2. Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou; toto ustanovení se nepoužije, pokud byla Smlouva uzavřena na dobu určitou. Výpovědní lhůta počíná běžet dnem doručení výpovědi Poskytovateli.
 3. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v těchto případech:
  1. Objednatel se dostane do prodlení s úhradou ceny za poskytované Služby,
  2. Objednatel zneužívá Služby poskytované Poskytovatelem ve smyslu těchto VOP nebo Objednatel porušil jakoukoli povinnost vyplývající z ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP, případně v souvislosti s poskytováním Služeb porušil povinnost vyplývající z platných právních předpisů,
  3. Objednatel vstoupil do likvidace, na majetek Objednatele byl vyhlášen konkurz, byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu na majetek Objednatele pro nedostatek majetku, bylo zastaveno konkurzní řízení na majetek Objednatele, byla povolena restrukturalizace Objednatele, byl nařízen výkon rozhodnutí prodejem podniku Objednatele byla uvalena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
 4. Odstoupení podle bodu 3 tohoto článku je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně formou doporučené listovní zásilky.

 

Článek XIII

Změna Všeobecných obchodních podmínek a jejich platnost, změna jiných smluvních podmínek

 

 1. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit a doplňovat VOP z důvodů změny platné legislativy, změny podmínek na trhu služeb přenosu dat či z důvodů, které jsou nezbytné pro úpravu vztahů vyplývajících ze Smlouvy.
 2. O každé změně VOP bude Poskytovatel informovat Objednatele v dostatečném časovém předstihu, zpravidla nejméně 30 dní před účinností změny VOP, a to uveřejněním změny VOP na stránce www.gpsmonitoring.cz. Pokud Objednatel se změnou VOP nebude souhlasit, je povinen nesouhlas se změnou VOP nejpozději do 30 (třiceti) dnů od jejího uveřejnění oznámit Poskytovateli. Marným uplynutím lhůty pro zaslání nesouhlasu se změnou VOP se má za to, že Objednatel se změnou VOP souhlasí a změněné VOP nabudou účinnosti dnem v nich uvedeným.
 3. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit rozsah a kvalitu Služeb, případně ukončit poskytování již probíhajících Služeb z důvodu zavedení nových služeb, zkvalitnění služeb nebo vývoje nových technologií.

 

Článek XIV

Zvláštní ustanovení týkající se Spotřebitele

 

 1. V případě, že kterékoli ustanovení těchto VOP bude ve vztahu ke Spotřebiteli v rozporu s ustanoveními tohoto článku VOP, pro Spotřebitele platí ustanovení tohoto článku VOP a ustanovení Smlouvy.
 2. Spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od Smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u Poskytovatele v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči. Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od Smlouvy, který mu předal Poskytovatel. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy bylo odesláno Poskytovateli nejpozději v poslední den 14 denní lhůty.
 3. Pokud poskytování Služby začalo před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy nebo pokud Spotřebitel o poskytování Služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy požádal, Spotřebitel podpisem těchto VOP bere na vědomí, že okamžikem zahájení poskytování Služby ztrácí právo na odstoupení od Smlouvy podle první věty tohoto odstavce VOP.
 4. Spotřebitel svým podpisem na těchto VOP potvrzuje, že byl Poskytovatelem obeznámen s:
  • charakterem Služby,
  • obchodním jménem a sídlem Poskytovatele,
  • kontaktními údaji Poskytovatele (telefonní číslo, mailová adresa, korespondenční adresa), na které může Spotřebitel uplatnit reklamaci Služby, podat stížnost nebo jiný podnět,
  • cenou včetně DPH za Služby, dopravu, dodání, montáž, GPS jednotku, aktivaci Služby,
  • platebními podmínkami, dodacími podmínkami, informacemi o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů,
  • informací o právu Spotřebitele odstoupit od Smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od Smlouvy,
  • informací o tom, že pokud Spotřebitel odstoupí od Smlouvy, bude nést náklady na vrácení SIM karty a případnou demontáž GPS zařízení,
  • odpovědností Poskytovatele za vady Služby,
  • informací o délce trvání Smlouvy, jde-li o smlouvu uzavřenou na dobu určitou; jde-li o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo jde-li o smlouvu, u které se automaticky prodlužuje její platnost, i informaci o podmínkách vypovězení smlouvy,
  • informací o možnosti a podmínkách řešení sporu prostřednictvím systému alternativního řešení sporů.
 1. Poučení podle ods. 4 tohoto článku VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy a mohou být změněny pouze s výslovným souhlasem obou smluvních stran.

 

Článek XV

Společná a závěrečná ustanovení

 

 1. Písemnosti Poskytovatele, které jsou doručovány prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, jsou zasílány na adresu Objednatele, kterou si za tímto účelem Objednatel zvolil, případně na adresu bydliště/sídla/místa podnikání, kterou Objednatel uvedl při podpisu Objednávky nebo její změnu Objednatel Poskytovateli oznámil podle těchto VOP.
 2. Písemnost se považuje za doručenou i marným uplynutím lhůty určené k vyzvednutí poštovní zásilky, i když se Objednatel o jejím uložení nedozvěděl, případně nejpozději dnem vrácení písemnosti Poskytovateli.
 3. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Příslušnost soudu se řídí zákonem č.j. 160/2015 Sb. Civilní sporový řád v platném znění.
 4. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto VOP a platný Ceník TSSmonitoring. V případě rozporu úpravy obsažené ve Smlouvě a ve VOP má přednost úprava obsažená ve Smlouvě.

NEZÁVAZNÁ CENOVÁ NABÍDKA NA MÍRU

HOTLINE 24 / 7 / 365

Jsme vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu během celého roku.

MOBILNÍ APLIKACE

Možnost sledování svého vozidla prostřednictvím aplikace.

NEJPŘESNĚJŠÍ

Možnost zjistit aktuální polohu vozidla, jeho stav, rychlost nebo směr jízdy.

NEUSTÁLÝ VÝVOJ

Na vývoji pracuje tým softwarových specialistů, kteří zapracovávají požadavky zákazníků při tvorbě nových produktů.