Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby TSSmonitoring

 Článek I

Všeobecné ustanovení

 

 1. Poskytovatel je obchodní společností, podnikající pod názvem TSS Group s.r.o., se sídlem Tř. Tomáše Bati 145, 763 02 Zlín, IČ 26924536, DIČ CZ26924536, zapsanou v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45805 (dále jen „Poskytovatel“).
 2. Objednavatelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy o poskytování služby TSSmonitoring jedná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti nebo právnická osoba, která si objednává služby TSSmonitoring u poskytovatele nebo fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy o poskytování služby TSSmonitoring nejedná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti a která si objednává služby TSSmonitoring u Poskytovatele (dále jen „Objednavatel“).
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby TSSmonitoring jednotky upravují postup při uzavírání, změně a ukončení Smlouvy o poskytování služby TSSmonitoring jako i práva a povinnosti poskytovatele a objednavatele v souvislosti s poskytováním služby TSSmonitoring.
 4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služby TSSmonitoring.

 

Článek II

Smlouva o poskytování služby TSSmonitoring a způsob jejího uzavírání

 

 1. Smlouvou o poskytování služby TSSmonitoring se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Objednavatelem na základě objednávky Objednavatele v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, jejímž předmětem je závazek Poskytovatele poskytovat služby online monitoringu ve smyslu vzájemné dohody smluvních stran (dále jen „Služby“) a poskytnout Objednavateli zařízení potřebné k fungování Služeb a závazek Objednavatele uhradit za to Poskytovateli úhradu dohodnutou ve Smlouvě o poskytování služby TSSmonitoring nebo úhradu podle Ceníku Poskytovatele (dále jen „Smlouva“).
 2. Na základě objednávky Objednavatele vyhotoví Poskytovatel Smlouvu v listinné podobě a bez zbytečného odkladu ji doručí doporučenou listovní zásilkou na adresu Objednavatel je oprávněn Smlouvu vyhotovit v elektronické podobě a opatřenou platným kvalifikovaným certifikátem (dále jen elektronickým podpisem) osoby oprávněné k podpisu této Smlouvy zaslat elektronickou poštou na e-mailovou adresu Objednavatele.
 3. Jestliže Objednavatel souhlasí se zněním Smlouvy, tuto po jejím podpisu bez zbytečného odkladu zašle formou doporučené listovní zásilky V případě, že Objednavatel disponuje platným elektronickým podpisem, může Smlouvu podepsat taktéž elektronicky a zaslat Poskytovateli zpět prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu.
 4. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
 5. Současně se Smlouvou je Objednavateli zaslaná faktura, kterou je vyúčtovaná cena za aktivaci Služby a montáž zařízení – jednotky GPS. Jestliže se Poskytovatel s Objednavatelem nedohodnou jinak, po úhradě faktury je Objednavateli, montážnímu středisku, podle specifikace v objednávce, zaslaná zásilka obsahující objednané zboží (zařízení potřebné k poskytování služby GPS monitoring TSSmonitoring s příslušenstvím) a SIM karta.

 

Článek III

Práva a povinnosti Objednavatele

 

 1. Objednavatel je oprávněn:
  1. využívat Službu GPS monitoring TSSmonitoring podle Smlouvy a podle těchto Všeobecných obchodních podmínek,
  2. reklamovat vady poskytovaných Služeb způsobem podle těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 2. Objednavatel se zavazuje:
 1. používat poskytované Služby způsobem, který je v souladu s uzavřenou Smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, ostatními písemnými oznámeními Poskytovatele, které budou Objednavateli k dispozici, jako i se všeobecně závaznými právními předpisy. Objednavatel je oprávněn umožnit třetím osobám používat Služby poskytované Poskytovatelem jen na základě předcházejícího výslovného písemného souhlasu Poskytovatele,
 2. používat Služby jen prostřednictvím SIM karty a monitorovací jednotky TSSmonitoring poskytnutých Poskytovatelem,
 3. řádně a včas uhradit cenu za poskytnuté Služby,
 4. bezodkladně písemně informovat o všech změnách údajů uvedených ve Smlouvě a to vždy nejpozději do 7 pracovních dní ode dne, kdy tato změna Objednavatel je současně vždy povinen doložit změnu údajů kopií dokladu, který danou změnu osvědčuje,
 5. dodržovat další povinnosti uvedené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

 

Článek IV

Práva a povinnosti Poskytovatele

 

 1. Poskytovatel je oprávněn omezit poskytování Služeb na dobu nevyhnutelně nutnou k realizaci úprav a údržby zařízení sloužících k poskytování Služeb a k realizaci příslušných opatření či právoplatných rozhodnutí vydaných příslušnými správními anebo jinými oprávněnými orgány ČR.
 2. Poskytovatel se zavazuje:
 1. poskytovat Objednavateli Služby GPS monitoringu podle těchto Všeobecných obchodních podmínek,
 2. zveřejňovat informace o změnách v rozsahu, kvalitě a cenách Služeb, především o změně Ceníku Poskytovatele, o změně Všeobecných obchodních podmínek a to např. prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele, oznámení, informačních materiálů a pod.

 

Článek V

Platební podmínky

 

 1. Služby začíná Poskytovatel poskytovat a ceny za poskytované Služby se začínají účtovat dnem aktivace Služeb. Cena za poskytování Služeb je splatná na základě faktury Poskytovatele vystavené vždy na začátku zúčtovacího období. Splatnost faktury je 14 dní, jestliže se Poskytovatel a Objednavatel písemně nedohodli jinak.
 2. Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání fakturované částky na bankovní účet
 3. Poskytovatel je oprávněn použít uhrazenou částku na úhradu nejstaršího splatného závazku Objednavatele vůči Poskytovateli, a to vždy nejdříve na úhradu jistiny dlužné částky.
 4. V případě prodlení s úhradou fakturované částky je Poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši, jako i zaplacení smluvní pokuty podle článku VII, bodu 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

 

Článek VI

Omezení a přerušení poskytovaných služeb

 

 1. Jestliže Objednavatel neuhradí Poskytovateli řádně a včas cenu za Služby, případně nesplní jinou smluvní povinnost, Poskytovatel je oprávněn po uplynutí 30 dní ode dne splatnosti ceny za Služby, případně ode dne, kdy měla být vykonána jiná smluvní povinnost, omezit Objednavateli přístupová oprávnění na portál www.TSSmonitoring.cz.
 2. Jestliže Objednavatel neuhradí cenu za Služby, případně nesplní jinou smluvní povinnost, ani v lhůtě 45 dní ode dne splatnosti ceny za Služby, případně ode dne, kdy měla být vykonána jiná smluvní povinnost, je Poskytovatel oprávněn znemožnit Objednavateli přístup na portál www.TSSmonitoring.cz a zároveň je oprávněn odpojit zařízení Objednavatele ze systému a neposkytovat Objednavateli žádné Služby.
 3. Postup Poskytovatele podle bodu 1 a 2 tohoto článku nemá vliv na povinnost Objednavatele uhradit cenu za Služby.
 4. Poplatek za opětovné zapojení GPS zařízení a opětovné získání přístupu na portál www.TSSmonitoring.cz po odpojení podle bodu 2 tohoto článku je ve výši 1000,- Kč bez DPH. Opětovné zapojení je ze strany Poskytovatele realizováno až po uhrazení tohoto poplatku.

 

Článek VII

Sankce

 

 1. V případě prodlení Objednavatele s úhradou faktury za Služby je Poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení faktury. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody, která Poskytovateli v souvislosti s porušením povinností Objednavatele vznikne.
 2. V případě porušení povinností Objednavatele, které má za následek odstoupení od Smlouvy ze strany Poskytovatele (článek XII bod 4 Všeobecných obchodních podmínek), na základě kterého dojde k ukončení Smlouvy svázaností využívání služby na dobu určitou před uplynutím dohodnuté doby vázanosti, se Objednavatel zavazuje uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši zbývajících měsíčních paušálů, které by byl Objednavatel povinen uhradit Poskytovateli do konce dohodnuté doby vázanosti podle Smlouvy, a to ve výši ceny za služby, které měl Objednavatel aktivní ke dni ukončení
 3. Smluvní pokutu, případně úroky zprodlení, se Objednavatel zavazuje uhradit ve lhůtě 10 dní ode dne odeslání výzvy na jejich úhradu. Za výzvu na úhradu se považuje i Poskytovatelem vystavená faktura.
 4. Právo Poskytovatele domáhat se náhrady škody, způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost platit smluvní.

 

Článek VIII

Zpracování osobních údajů Objednavatelů

 

 1. Poskytovatel vede aktuální databázi Objednavatelů obsahující osobní údaje Objednavatelů – fyzických osob, jako i údaje Objednavatelů – právnických osob. Tyto údaje Poskytovatel zpracovává v souladu s platnými právními předpisy, hlavně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Objednavatel podpisem Smlouvy dává Poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu ustanovení zákona o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů.
 3. Objednavatel podpisem Smlouvy dává Poskytovateli souhlas se zpřístupněním svých osobních údajů třetím osobám a Poskytovatel je na základě tohoto souhlasu Objednavatele oprávněn osobní údaje Objednavatele podle bodu 1 a 2 tohoto článku v souladu s platnými právními předpisy zpřístupnit:
  1. v případě existence pohledávky Poskytovatele vůči Objednavateli třetím subjektům pro účely vymáhaní pohledávek,
  2. jiným subjektům v případech, kdy povinnost zpřístupnit osobní údaje vyplývá ze všeobecně závazných právních předpisů.

 

Článek IX

Ochrana důvěrných informací

 

Objednavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných a utajovaných informacích a skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s realizací Smlouvy, s výjimkou informací, které jsou Poskytovatelem určené ke zveřejnění.

 

Článek X

Reklamační řád

 

 1. Reklamace může směřovat proti rozsahu a kvalitě poskytované Služby a proti vadě dodaného zařízení, přičemž záruční doba dodaných zařízení je 24 měsíců ode dne dodání Poskytovatel zodpovídá za vadu poskytované Služby spočívající v dostupnosti Služby nižší než 98 %. Dostupnost služeb GPS monitoringu není redukovaná plánovanou údržbou, upgradem systému a výpadky způsobenými zařízeními Objednavatele (např. nedostupnost elektrické energie u zákazníka, nedostupnost internetového připojení Objednavatele apod.)
 2. Reklamace rozsahu poskytované Služby, kvality služeb a vady dodaného zařízení se uplatňuje elektronicky na adrese https://www.gpsmonitoring.cz/reklamace, případně písemně na adrese Tř. Tomáše Bati 145, 763 02 Zlín. Objednavatel je povinen reklamovat vadu bez zbytečného odkladu po jejím vzniku anebo zjištění, nejpozději v zákonné lhůtě. Jestliže jde o reklamaci monitorovací jednotky TSSmonitoring, Objednavatel je povinen k reklamaci přiložit potvrzené Osvědčení o montáži, v opačném případe taková reklamace nebude akceptována. Způsob vyřízení reklamace oznámí Poskytovatel Objednavateli bez zbytečného odkladu po doručení reklamace. V případě, že Poskytovatel reklamaci zamítne, vyhotoví o tom písemné vyjádření s odůvodněním, které zašle Objednavateli.
 3. Podání reklamace nemá odkladný účinek a Objednavatel je povinen uhradit ceny za poskytované služby nejpozději do dne V případě oprávněné reklamace je Poskytovatel povinen vrátit Objednavateli uhrazenou cenu Služeb.
 4. Poskytovatel reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu v nejkratších možných lhůtách odpovídajících složitosti, technické a administrativní náročnosti uplatněné reklamace, nejpozději do uplynutí zákonné lhůty.
 5. V případě, že půjde o neodůvodněnou reklamaci, která bude ze strany Poskytovatele zamítnuta, nese všechny náklady spojené s uplatněním této reklamace
 6. Pro Objednavatele, který je spotřebitelem, platí namísto výše uvedených záručních a reklamačních podmínek záruční a reklamační podmínky stanovené Občanským zákoníkem a ostatními všeobecně závaznými právními předpisy, pokud je to pro něho výhodnější.

 

Článek XI

Zodpovědnost za škodu a vlastnické právo k zařízení

 

 1. Nebezpečí škody na věcech přechází na Objednavatele v okamžiku jejich převzetí od Poskytovatele v souladu se
 2. Poskytovatel neodpovídá za jím nezaviněné poruchy a výpadky sítě Internet a sítě mobilních operátorů a GPS, včetně zahraničních operátorů a vliv těchto situací na Služby poskytované Poskytovatelem a zároveň za majetkové a nemajetkové škody s tím související.

Článek XII

Platnost a ukončení Smlouvy

 

 1. Smlouva se uzavírá na dobu dohodnutou Smluvními Po uplynutí dohodnuté smluvní doby se trvaní Smlouvy prodlužuje na dobu neurčitou, pokud nedoručí jedna ze smluvních stran druhé smluvní straně nejméně 30 dní před uplynutím dohodnuté doby trvaní smluvního vztahu formou doporučené listovní zásilky písemné oznámení, že trvá na ukončení smluvního vztahu uplynutím dohodnuté doby. Do doby trvání Smlouvy se nezapočítává doba, po kterou bylo přerušeno poskytování Služeb Objednavateli z důvodů na straně Objednavatele.
 2. Objednavatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou; toto ustanovení se nepoužije, pokud byla Smlouva uzavřená na dobu určitou. Výpovědní lhůta začíná plynout dnem doručení výpovědi
 3. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v těchto případech:
  1. Objednavatel se dostane do prodlení s úhradou ceny za poskytované služby,
  2. Objednavatel zneužívá služby poskytované Poskytovatelem ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek anebo Objednavatel porušil jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení Smlouvy anebo těchto Všeobecných obchodních podmínek, případně v souvislosti s poskytováním Služeb porušil povinnost vyplývající z platných právních předpisů,
  3. Objednavatel vstoupil do likvidace, na majetek Objednavatele byl vyhlášen konkurz, byl zamítnutý návrh na vyhlášení konkurzu na majetek Objednavatele pro nedostatek majetku, bylo zastaveno konkurzní řízení na majetek Objednavatele, byla povolena restrukturalizace Objednavatele, byl nařízen výkon rozhodnutí prodejem podniku Objednavatele, na Objednavatele byla uvalena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
 4. Odstoupení podle bodu 3 a 4 tohoto článku je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně formou doporučené listovní zásilky.

 

Článek XIII

Změna Všeobecných obchodních podmínek a jejich platnost, změna jiných smluvních podmínek

 

 1. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit a doplňovat Všeobecné obchodní podmínky z důvodů změny platné legislativy, změny podmínek na trhu služeb přenosu dat či z důvodů, které jsou nevyhnutelné pro úpravu vztahů vyplývajících ze
 2. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit rozsah a kvalitu Služeb, případně ukončit poskytování už probíhajících Služeb z důvodu zavedení nových služeb, zkvalitnění služeb, vývoje nových technologií a pod.

 

Článek XIV

Společná a závěrečná ustanovení

 

 1. Písemnosti Poskytovatele, které jsou doručované prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, jsou zasílané na adresu Objednavatele, kterou si na tento účel Objednavatel zvolil, případně na adresu bydliště/sídla/místa podnikání, kterou Objednavatel uvedl při podpisu Objednávky, její změnu Objednavatel Poskytovateli oznámil podle těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 2. Písemnost se považuje za doručenou i marným uplynutím lhůty určené na vyzvednutí poštovní zásilky, i když se Objednavatel o jejím uložení nedozvěděl, případně dnem vrácení písemnosti
 3. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Příslušnost soudu se řídí zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění.
 4. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky a platný Ceník služby TSSmonitoring. V případě rozporu v úpravě obsažené ve Smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách má přednost úprava obsažená ve Smlouvě.

NEZÁVAZNÁ CENOVÁ NABÍDKA NA MÍRU

HOTLINE 24 / 7 / 365

Jsme vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu během celého roku.

MOBILNÍ APLIKACE

Možnost sledování svého vozidla prostřednictvím aplikace.

NEJPŘESNĚJŠÍ

Možnost zjistit aktuální polohu vozidla, jeho stav, rychlost nebo směr jízdy.

NEUSTÁLÝ VÝVOJ

Na vývoji pracuje tým softwarových specialistů, kteří zapracovávají požadavky zákazníků při tvorbě nových produktů.

Menu